Årets vårexkursion går denna gång till Roslagen i östra Uppland. Roslagen har en stor skärgård
bestående av tusentals öar, kobbar och skär. En av dessa avsattes som en av landets första
nationalparker år 1909; Ängsö. På Ängsö har man försökt bevara gamla tiders odligslandskap med
lövängar, åkertegar och betad skog. Den kalkrika jorden har här resulterat i en mycket rik vegetation
och det finns gott om gamla löv- och ädellövträd. Förutom ekar av imponerande storlek finns här
också gamla askar, almar och tidigare hamlade lindar och lönnar. Hittills är öns lavflora relativt lite
studerad, vilket vi hoppas ändra på under den dag vi åker hit.

Vi kommer att bo på Uppsala universitets fälttstation Norr Malma som ligger vid sjön Erkens södra
strand en mil norr om Norrtälje. Även kring Erken är jordarna kalkrika och det finns även här örtrika
löv- och ädellövskogslundar. Det finns gott om gammal ek kring sjön, men också ovanligt gott om
andra ädla lövträd som lind, lönn och hassel. Här finns bland annat rödprick Arthonia helvola på en av
sina få lokaler i Uppland, men också ekspik Calicium quercinum, ekpricklav Inoderma byssaceum och
grå skärelav Dendrographa decolorans mm. Runt Erken finns även flera mycket variationsrika
naturskogar med allt från gammal gran till lindbranter, blockmarker med gammal asp till
kalksumpskogar med ädellövträd. Ringlav Evernia divaricata är påträffad i flera av dessa
gammelskogar.

Andra spännande lavmiljöer som Roslagen kan erbjuda utgörs av urkalkstensklippor ute vid kusten
och inlandets så kallade glupmiljöer, som utgörs av vattensamlingar i skogen utan synliga utlopp. Ofta
växer det mycket gamla ekar och andra lövträd kring dessa och det är bland annat bra miljöer för flera
olika arter gelélavar Collema.

Vi samlas under fredag eftermiddag vid fältstationen och de som vill får följa med till några närbelägna ekhagar med mycket gamla träd. Under lördagen åker vi till Ängsö nationalpark och under söndagen finns lite olika alternativ beroende på vilka önskemål som lämnas. Avslut under söndag eftermiddag.

Boendet på fältstationen bekostas av deltagarna själva. Lokal exkursionsledare kommer att vara biolog
Kristoffer Stighäll från Norrtälje.

Föranmälan senast 15 april till:
Martin Westberg
martin.westberg(at)em.uu.se
0730-220814

Årsmöte 4 maj 2019

Årsmötet hålls på Norr Malma fältstation den 4 maj 2019, i anslutning till vårexkursionen. Dagordning finns här.