Välkomna till vårexkursionen (inkl. föreningens årsmöte)!

Vårens exkursion kommer att bära av till sydöstra Småland, en förhållandevis dåligt undersökt trakt när det kommer till lavar. Sydöstra Småland präglas av något som är så nära ett inlandsklimat vi får i Sverige med låga nederbördsmängder och höga temperaturer på sommaren.

Målet för första exkursionsdagen blir Moreravinen, en sprickdal i öst-västlig riktning som börjar vid Emådalen i öster och fortsätter förbi norr om samhället Fågelfors. Ravinen är en av de artrikaste lokalerna för mossor i Sverige och även lavfloran är mycket intressant med framför allt många sällsynta epifytiska arter. Här möter tajgans sydligaste utposter de oceaniska inslagen och sydöstra Sveriges rika epifytflora. Arter som stor vaxlav Coenogonium luteum, blekskaftad nållav Chaenotheca cinerea förekommer och med Smålandsmått mätt finns en rik flora av stora bladlavar som västlig njurlav Nephroma laevigata och andra mer oceaniska inslag som hållav Menegazzia terebrata, den senare på stenblock. Ravinens sydsida är lodrät med höga lodytor och utsipprande vatten som skapar häftiga mikromiljöer både på surare bergarter och på rikare grönstenar. Här finns spridda ädellövträd, asp och tall. Ravinens nordsida är en sydvänd talusbrant med mycket gamla ekar och tallar. Blocken varierar i storlek och här finns även mindre skredmarker med lös grus och jord.

Exkursionens andra dag är inte helt bestämd men den kommer med största sannolikhet att förläggas till en mer kustnära lokal med ädellövträd. Här ber vi att få återkomma i samband med anmälan.

Boende planeras bli på Helgesbo kursgård, en anläggning där boende och mat kan ordnas samlat och med fina möteslokaler och möjlighet att rigga upp mikroskop om så önskas. Mer information fås även här i samband med anmälan.

Anmälan senast 15 mars 2023 till Olof Persson via epost till olof.n.persson[at]gmail.com.

Hållav Menegazzia terebrata med huvudsoral och små, runda hål i bålen.